27/05/2024

2024- yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizda 2 106 ta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etilgan bo‘lib, iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibi quyidagicha bo‘lgan:

 

savdoda – 721 ta

sanoatda – 522 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 324 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 126 ta

qurilishda – 80 ta

tashish va saqlashda – 70 ta

axborot va aloqa xizmatlarida – 65 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 26 ta

boshqa turlari – 172 ta.

 

Axborot xizmati